LHC
Nederlands Français English
watisLHC doelstelling zoek actueel kalender login
Steun ons door de prijs van een homeopathisch consult te storten :

Doelstelling LHC

De vereniging heeft tot doel de beroepsbelangen van haar leden te bestuderen, te beschermen en te bevorderen, en meer bepaald :

  • de gemeenschappelijke belangen van de klassieke homeopaten in de uitoefening van hun beroep te verdedigen en te waken over de eerbiediging van hun beroep en de maatschappelijke erkenning ervan.
  • te zorgen voor hun vertegenwoordiging in het kader van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.
  • normen vast te leggen en te doen naleven inzake het niveau van bekwaamheid dat van een klassiek homeopaat wordt verwacht en dat wordt bereikt door een volwaardige opleiding en permanente vorming; de vereniging zal deze normen tevens afstemmen op de door de overheid vastgestelde voorwaarden waaronder de beoefenaars van een geregistreerde niet-conventionele praktijk individueel kunnen geregistreerd worden.
  • haar leden bij te staan in de vervulling van de door de overheid vastgestelde algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken, zoals inzake beroepsverzekering en registratie.
  • deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, dat afgestemd is op de eigenheden van de klassieke homeopathie, en aan externe evaluatie.
  • deontologische normen vast te stellen en te doen naleven, zowel inzake de relatie tussen de leden en de patiënten, als tussen de leden onderling.
  • de juridische verdediging van haar leden op zich te nemen voor zover deze haar deontologische normen en haar beroepsethiek hebben nageleefd.
  • alle mogelijke handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de door de vereniging nagestreefde doeleinden of die voor deze laatste bevorderlijk kunnen zijn; de vereniging kan met name, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn voor de werking van de vereniging aankopen, in huur nemen en beheren; boeken, tijdschriften, computers, informaticaprogramma’s en andere benodigdheden die betrekking hebben op het beroep van klassiek homeopaat of die dienstig zijn voor de uitoefening ervan ten behoeve van haar leden aankopen of ter beschikking stellen (via verhuring of op enige andere wijze).
Terug-Retour-Back